GameMine|Przyszłość Grania

Regulamin

Witamy w GameMine!

Niniejszy regulamin dotyczy korzystania z witryny firmy GameMine, znajdującej się pod adresem https://gamemine.com.

Korzystanie z tej witryny oznacza akceptację niniejszego regulaminu. Jeśli nie akceptujesz niniejszego regulaminu, prosimy o natychmiastowe zaprzestanie korzystania z GameMine.

Niniejszy regulamin, a także zasady prywatności i zastrzeżenia prawne, jak również wszystkie ugody korzystają z następujących definicji: "Klient", "ty" i "twój" oznacza ciebie, osobę korzystającą z serwisu i zgadzającą się z regulaminem naszej firmy. "Firma", "nasza", "my", i "nas" oznacza naszą firmę. "Strona", "strony" lub "my" oznacza zarówno klienta, jak i naszą firmę. Wszystkie definicje dotyczą oferty, jej akceptacji i wniesionej opłaty stanowiącej warunek rozpoczęcia procesu pomocy klientowi w najodpowiedniejszy sposób w celu spełnienia potrzeb klienta w ramach usług oferowanych przez firmę zgodnie z kodeksem prawnym obowiązującym w Holandii. Jakiekolwiek użycie powyższych wyrażeń lub innych słów w liczbie pojedynczej, mnogiej, dużą bądź małą literą lub dowolnej formie osobowej uważane jest za wymienne i poprzez to równoznaczne.

Licencja

O ile nie zostało to wyraźnie określone, firma GameMine i/lub jej licencjodawcy są posiadaczami praw własności intelektualnej do wszelkich materiałów znajdujących się w GameMine. Wszystkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Możesz uzyskać do nich dostęp za pośrednictwem GameMine dla własnego użytku pod warunkiem przestrzegania ograniczeń określonych w niniejszym regulaminie.

Zabronione jest:

Niniejsze ustalenie obowiązuje od dnia publikacji.

Części niniejszej witryny oferują użytkownikom możliwość umieszczania i wymiany opinii i informacji w niektórych obszarach witryny. Firma GameMine nie filtruje, nie edytuje, nie publikuje i nie ocenia tego rodzaju komentarzy przed ich pojawieniem się w witrynie. Tego rodzaju komentarze nie odzwierciedlają opinii ani poglądów firmy GameMine, jej przedstawicieli i/lub współpracowników. Tego rodzaju komentarze odzwierciedlają opinie i poglądy osób, które je opublikowały. W zakresie dozwolonym przez odpowiednie przepisy firma GameMine nie ponosi odpowiedzialności za treść tego rodzaju komentarzy ani za zobowiązania, szkody lub wydatki wywołane i/lub poniesione w wyniku użytkowania i/lub umieszczenia i/lub pojawienia się tego rodzaju komentarzy w niniejszej witrynie.

Firma GameMine zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich komentarzy i usuwania komentarzy uważanych za nieodpowiednie, obraźliwe lub łamiące niniejszy regulamin.

Gwarantujesz i oświadczasz, że:

Niniejszym udzielasz firmie GameMine niewyłączną licencję na użytkowanie, powielanie i edytowanie twoich komentarzy w dowolnej formie i formacie, a także na upoważnianie stron trzecich do użytkowania, powielania i edytowania twoich komentarzy w dowolnej formie i formacie.

Odnośniki do naszych materiałów

Poniższe organizacje mogą tworzyć odnośniki do naszej witryny bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody:

Te organizacje mogą umieszczać odnośniki do naszej strony głównej, do publikacji lub innych materiałów w naszej witrynie, o ile ten odnośnik: (a) nie jest w żaden sposób wprowadzający w błąd; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, wspierania lub poparcia podmiotu umieszczającego odnośnik i jego produktów i/lub usług; oraz (c) jest zgodny z kontekstem witryny podmiotu zamieszczającego odnośnik.

Możemy rozważyć i zaakceptować prośby o umieszczenie odnośników ze strony następujących organizacji:

Zaakceptujemy prośby o umieszczenie odnośnika ze strony tych organizacji, jeśli zadecydujemy, że: (a) odnośnik nie będzie miał negatywnego wpływu na wewnętrzny lub zewnętrzny wizerunek naszej firmy; (b) nie mamy z organizacją żadnych negatywnych doświadczeń; (c) pozytywny wpływ dla nas w związku z widocznością odnośnika kompensuje brak firmy GameMine; oraz (d) odnośnik jest zgodny z kontekstem ogólnej informacji o źródle.

Te organizacje mogą umieszczać odnośnik do naszej strony startowej, o ile ten odnośnik: (a) nie jest w żaden sposób wprowadzający w błąd; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, wspierania lub poparcia dla podmiotu umieszczającego odnośnik i jego produktów i/lub usług; oraz (c) jest zgodny z kontekstem witryny podmiotu zamieszczającego odnośnik.

Jeśli reprezentujesz jedną z organizacji wymienionych w paragrafie 2 powyżej i chcesz umieścić odnośnik do naszej witryny, musisz nas o tym fakcie poinformować za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej do firmy GameMine. Prosimy o załączenie swojego imienia i nazwiska, nazwy organizacji, którą reprezentujesz, informacji kontaktowych, a także adresu URL twojej witryny, listę wszystkich adresów URL, pod którymi masz zamiar umieścić odnośnik do naszej witryny, oraz listę adresów URL na naszej witrynie, do których chcesz umieścić odnośniki. Udzielamy odpowiedzi w przeciągu 2–3 tygodni.

Zaakceptowane organizacje mogą umieszczać odnośniki do naszej witryny w następujący sposób:

Niedozwolone jest używanie logo lub innych elementów graficznych należących do firmy GameMine w celu tworzenia odnośników bez uprzedniej umowy licencyjnej o używaniu znaku towarowego.

Ramki iframe

Bez uprzedniej zgody i pisemnego zezwolenia niedozwolone jest tworzenie ramek zawierających naszą witrynę, zmieniających w jakikolwiek sposób wizualną prezentację lub wygląd naszej witryny.

Odpowiedzialność za treść

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakąkolwiek treść pojawiającą się w twojej witrynie. Zgadzasz się na ochronę i obronę naszej firmy wobec jakichkolwiek roszczeń wystosowywanych wobec twojej witryny. Niedozwolone jest umieszczanie jakichkolwiek odnośników w jakiejkolwiek witrynie, które mogą być interpretowane jako oszczercze, nieprzyzwoite lub nielegalne, bądź też uważane za naruszające, łamiące lub nakłaniające do naruszania lub łamania jakichkolwiek praw stron trzecich.

Twoja prywatność

Prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności

Zastrzeżenie praw

Zastrzegamy sobie prawo do poproszenia o usunięcie wszelkich lub poszczególnych odnośników do naszej witryny. Zgadzasz się na natychmiastowe usunięcie wszelkich odnośników do naszej witryny po otrzymaniu naszej prośby. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany niniejszego regulaminu i zasad umieszczania odnośników w dowolnej chwili. Poprzez ciągłe publikowanie odnośników do naszej witryny zgadzasz się na przestrzeganie niniejszego regulaminu umieszczania odnośników.

Usuwanie odnośników z naszej witryny

Jeśli na naszej stronie znajdziesz odnośnik, który z jakiegokolwiek powodu narusza twoje dobro lub prawa, możesz się z nami skontaktować i poinformować o jego istnieniu w dowolnej chwili. Rozpatrzymy wszystkie prośby o usunięcie odnośników, ale nie jesteśmy zobowiązani do ich usunięcia ani do bezpośredniej odpowiedzi na twoją prośbę.

Nie gwarantujemy poprawności informacji w tej witrynie, jej kompletności lub prawdziwości; nie gwarantujemy również ciągłego dostępu do witryny ani tego, że materiały w niej opublikowane są aktualne.

Klauzula

W maksymalnie dopuszczanym przez prawo zakresie wykluczamy wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki odnoszące się do naszej witryny i jej użytkowania. Żaden z fragmentów niniejszej klauzuli nie:

Ograniczenia i zakazy odnośnie do odpowiedzialności określone w tej części i pozostałych częściach niniejszej klauzuli: (a) podlegają poprzedniemu paragrafowi; oraz (b) określają odpowiedzialność wynikającą z niniejszej klauzuli, włączając w to odpowiedzialność wynikającą z kontraktu, deliktu lub naruszenia obowiązków ustawowych.

Dopóki witryna i informacje oraz usługi w witrynie są oferowane darmowo, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody.