GameMine|Budoucnost Hraní

Všeobecné smluvní podmínky

Vítá vás GameMine!

Tyto všeobecné smluvní podmínky obsahují pravidla a regulace týkající se používání webové stránky společnosti GameMine, LLC na adrese https://gamemine.com.

Na základě toho, že přistupujete k této webové stránce, předpokládáme, že vyjadřujete souhlas s těmito všeobecnými smluvními podmínkami. Pokud nesouhlasíte se všeobecnými smluvními podmínkami uvedenými na této stránce, přestaňte GameMine používat.

Na uvedené smluvní podmínky, zásady ochrany osobních údajů, prohlášení o vyloučení odpovědnosti a všechny smlouvy se vztahuje následující terminologie: Pojmy „klient“ a různé formy „vy“ („váš“ atd.) odkazují na vás, tj. osobu přihlášenou na této webové stránce splňující všeobecné smluvní podmínky společnosti. Pojmy „společnost“ a různé formy „my“ („naše“ atd.) odkazují na naši společnosti. Pojmy „strana“, „strany“ nebo „my“ odkazují na klienta a na nás. Všechny pojmy odkazují na nabídku, přijetí a protihodnotu v podobě úhrady nezbytných k provedení procesu naší pomoci klientovi nejvhodnějším způsobem za výslovným účelem uspokojení jeho potřeb v souvislosti s poskytováním uvedených služeb společnosti v souladu s a s ohledem na platné právní předpisy Nizozemska. Jakékoli použití výše uvedené terminologie nebo jiných slov v jednotném, množném čísle, s velkými písmeny a/nebo v různých rodech, je považováno za zaměnitelné, a tím pádem označuje to samé.

Licence

Není-li uvedeno jinak, společnost GameMine, LLC a/nebo její poskytovatelé licence vlastní práva na duševní vlastnictví pro veškerý materiál obsažený v GameMine. Všechna práva duševního vlastnictví jsou vyhrazena. Přístup k němu máte prostřednictvím GameMine pro své osobní použití, které podléhá omezením uvedeným v těchto smluvních podmínkách.

Nesmíte:

 • Znovu publikovat materiál od GameMine
 • Prodávat, pronajímat nebo sublicencovat materiál od GameMine
 • Reprodukovat, duplikovat ani kopírovat materiál od GameMine
 • Redistribuovat obsah od GameMine

Tato smlouva nabývá platnosti od uvedeného data.

Určité části této webové stránky poskytují uživatelům prostor pro zveřejňování a výměnu názorů. Společnost GameMine, LLC komentáře před zveřejněním na webové stránce nefiltruje, neupravuje ani nekontroluje. Komentáře nereflektují naše názory ani názory společnosti GameMine, LLC, jejích zástupců a/nebo dceřiných společností. Komentáře reflektují názory osoby, které je jejich autorem a zveřejnila je. GameMine, LLC v rozsahu povoleném platnými zákony neodpovídá za komentáře ani za žádné závazky, škody či výdaje způsobené a/nebo vzniklé v důsledku jakéhokoli použití a/nebo zveřejnění a/nebo vzhledu komentářů na této webové stránce.

GameMine, LLC si vyhrazuje právo monitorovat všechny komentáře a smazat jakékoli komentáře, které by mohly být považovány za nevhodné, urážlivé nebo porušující tyto všeobecné smluvní podmínky.

Zaručujete a prohlašujete, že:

 • Jste oprávněni zveřejňovat komentáře na naší webové stránce a máte k tomu veškeré potřebné licence a souhlasy;
 • komentáře neporušují žádná práva na duševní vlastnictví, patenty ani obchodní značky jakékoli třetí strany;
 • komentáře neobsahují žádný pomlouvačný, nemravný ani jinak nezákonný materiál, který by narušoval soukromí;
 • komentáře nebudou sloužit k nabízení služeb nebo propagaci služeb či představovat obchodní nebo nezákonné aktivity.

Tímto udělujete GameMine, LLC nevýhradní licenci k používání, reprodukci, úpravám a zmocnění ostatních k používání, reprodukci a úpravám jakýchkoli vašich komentářů ve všech formách, formátech nebo médiích.

Odkazování na náš obsah pomocí hypertextových odkazů

Uvedené organizace můžou odkazovat na naši webovou stránku bez předchozího písemného souhlasu:

 • Vládní agentury;
 • Vyhledávače;
 • Zpravodajské organizace;
 • Distributoři online katalogů můžou odkazovat na naši webovou stránku stejným způsobem jako odkazují na webové stránky ostatních katalogizovaných firem; a
 • Akreditované společnosti v rámci celého systému s výjimkou nabízení propagace organizací, charitativních nákupních center a charitativních fundraisingových skupin, které nemusí odkazovat na náš web.

Tyto organizace můžou odkazovat na naši domovskou stránku, na příspěvky i na ostatní informace uvedené na webové stránce, pokud odkaz: (a) není žádným způsobem klamavý; (b) falešně neimplikuje sponzorství, podporu ani schválení odkazující strany a jejích produktů a/nebo služeb; a (c) zapadá do kontextu stránky odkazující strany.

Dále můžeme zvážit a schválit požadavky týkající se odkazů od uvedených typů organizací:

 • Běžné spotřebitelské a/nebo firemní informační zdroje;
 • komunitní stránky dot.com;
 • asociace nebo další skupiny reprezentující charity;
 • distributoři online katalogů;
 • internetové portály;
 • účetní, právní a konzultační firmy; a
 • vzdělávací instituce a obchodní asociace.

Požadavky týkající se odkazů od těchto organizací schválíme, pokud dospějeme k tomu, že: (a) odkaz by nepoškodil naši pověst v očích nás samých ani u našich akreditovaných firem; (b) organizace nemá u nás žádné negativní záznamy; (c) výhoda, která nám bude plynout z viditelnosti hypertextového odkazu, vyváží absenci GameMine, LLC; a (d) odkazu bude zapadat do kontextu obecných informačních zdrojů.

Tyto organizace můžou odkazovat na naši domovskou stránku, pokud odkaz: (a) není žádným způsobem klamavý; (b) falešně neimplikuje sponzorství, podporu ani schválení odkazující strany a jejích produktů nebo služeb; a (c) zapadá do kontextu stránky odkazující strany.

Pokud patříte mezi organizace uvedené v odstavci 2 výše a máte zájem o propojení s naší webovou stránkou, musíte nás o tom informovat zasláním e-mailu společnosti GameMine, LLC. Uveďte prosím své jméno, název organizace, kontaktní údaje a URL vaší stránky, seznam všech URL, ze kterých chcete odkazovat na naši webovou stránku, i seznam URL na naší stránce, na které chcete odkazovat. Odpovíme v horizontu 2–3 týdnů.

Schválené organizace můžou odkazovat na naši webovou stránku pomocí hypertextových odkazů následovně:

 • Použitím názvu naší společnosti; nebo
 • použitím jednotného vyhledávače zdrojů, na který se odkazuje; nebo
 • použitím jakéhokoli dalšího popisu naší webové stránky, na který se odkazuje a který dává smysl v kontextu formátu obsahu na stránce odkazující strany.

Při propojení bez licenční smlouvy na obchodní značky není dovoleno používat logo ani jiné grafické části GameMine, LLC.

iFrames

Bez předchozího souhlasu a písemného souhlasu nesmíte vytvářet rámečky kolem našich webových stránek, které jakýmkoli způsobem mění vizuální prezentaci nebo vzhled naší webové stránky.

Odpovědnost za obsah

Neneseme odpovědnost za žádný obsah, který se objeví na vaší webové stránce. Souhlasíte s tím, že nás budete chránit a hájit proti všem tvrzením, která se objeví na vaší webové stránce. Na žádné webové stránce by se neměly objevit žádné odkazy, které můžou být interpretovány jako urážlivé, obscénní nebo trestné nebo které narušují, jinak porušují nebo obhajují narušování nebo jiné porušování práv třetích osob.

Vaše soukromí

Přečtěte si prosím naše zásady ochrany osobních údajů

Vyhrazení práv

Vyhrazujeme si právo požádat vás o odstranění všech odkazů nebo jakéhokoli konkrétního odkazu na naši webovou stránku. Souhlasíte s tím, že na základě naší žádosti veškeré odkazy na naši webovou stránku neprodleně odstraníte. Dále si vyhrazujeme právo kdykoli upravit tyto všeobecné smluvní podmínky a pravidla týkající se odkazů v nich obsažená. Když budete dál odkazovat na naši webovou stránku, souhlasíte s tím, že se budete řídit uvedenými smluvními podmínkami týkajícími se odkazů.

Odstranění odkazů z naší webové stránky

Pokud najdete na naší webové stránce jakýkoli odkaz, který bude z jakéhokoli důvodu urážlivý, neváhejte nás o tom kdykoli informovat. Veškeré požadavky na odstranění odkazů zvážíme, ale nejsme povinni tak učinit ani vám zaslat přímou odpověď.

Nezaručujeme, že informace na tomto webu jsou správné ani nezaručujeme jejich úplnost či správnost; dále neslibujeme, že zajistíme neustálou dostupnost webové stránky nebo aktuálnost na ní uvedeného materiálu.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

V maximální míře povolené platnými zákony vylučujeme veškerá prohlášení, záruky a podmínky týkající se našich webových stránek a jejich používání. Nic v tomto vyloučení odpovědnosti nebude:

 • omezovat nebo vylučovat naši nebo vaši odpovědnost za smrt nebo zranění;
 • omezovat nebo vylučovat naši nebo vaši odpovědnost za podvod nebo úmyslné klamání;
 • omezovat jakýkoli z našich nebo vašich závazků jakýmkoli způsobem, který není povolen platnými zákony; nebo
 • vylučovat jakýkoli z našich nebo vašich závazků, které nemusí být vyloučeny podle platných zákonů.

Omezení a zákazy spojené s odpovědností uvedené v této části a jinde v tomto prohlášení o vyloučení odpovědnosti: (a) se řídí předchozím odstavcem; a (b) řídí všechny závazky vzniklé na základě vyloučení odpovědnosti, včetně závazků vyplývajících ze smlouvy, deliktu a porušení zákonné povinnosti.

Dokud budou webová stránka a informace a služby na této webové stránce poskytovány zdarma, neneseme odpovědnost za žádné ztráty ani škody jakékoli povahy.